Zoeken
 


D-Day Europa

Laatste wijziging: dinsdag 5 juli 2011 om 09:33, 3150 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 5 juli 2011

We staan in Europa voor gigantische uitdagingen. We komen er langzaam achter dat ons hele financiële systeem eigenlijk bankroet is. Sinds de bankencrisis in 2008 begon dat zichtbaar te worden, maar er werd alles aan gedaan om de status quo te handhaven en de ogen te sluiten voor de dieperliggende oorzaken. Maar hoeveel miljaren er ook gespendeerd worden om eerst de banken en nu de verschillende landen overeind te houden, het wordt steeds duidelijker dat we in een gigantisch pyramidespel beland zijn – een soort casino-kapitalisme van gokken, schulden en megabedragen – waar steeds meer mensen het slachtoffer van worden.

Onze maatschappij lijkt net op de Titanic, en aangezien wij op het bovenste dek leven hebben we daar heel lang geen last van gehad. Maar inmiddels komt het water ook Zuid Europa binnen en stijgt langzaam op naar landen die dichterbij liggen.
Vorige week kreeg ik een channeling over de situatie in Europa. Ik geef ‘m hieronder aan je door. In de komende weken zal ik regelmatig channelingen versturen, die je kunnen helpen om gefocussed te blijven en niet mee te gaan in de verwarring en chaos van negatief denken en angst. De kunst is om je eigen pad te blijven volgen en te vertrouwen op de kracht van het hart.

Ik wens je een hele goede zomer toe!

Ton van der Kroon

D-Day Europa

 Als Griekenland uiteindelijk financieel instort, zal dat de aanleiding zijn voor een kettingreactie van een reeks financiële ineenstortingen. Precies zoals Griekenland de bakermat was voor de Europese beschaving, zo zal het ook het einde ervan aankondigen. De Westerse beschaving heeft haar hoogtepunt bereikt en nu is de ineenstorting aanstaande. Haar einde is naderbij, omdat het haar welvaart en rijkdom heeft gebouwd op niet-duurzame systemen. De financiële markten zijn als een piramidespel, sommigen verdienen een boel, een paar verdienen een klein beetje, maar de meerderheid moet betalen voor de weinigen..

Het kapitalisme heeft het bezit en het kapitaal van de onderontwikkelde landen misbruikt. Nu zal het daarvoor de prijs gaan betalen, maar het is niet van plan dat te doen. In plaats van de rekening te betalen, proberen volkeren en landen hun welvaart en levenstandaard te behouden. Mensen zijn lui en ontevreden geworden.

Het is tijd dat het wiel dóórdraait, zodat mensen hun eigen ziel weer zullen vinden, en hiervoor is het nodig dat het systeem in elkaar zal storten. Het is een simpele uitleg, maar wel een met een enorme impact, omdat de gevolgen een heleboel zorgen en pijn zullen genereren. Maar wees niet gealarmeerd of bezorgd! Soms is er een pijnlijk moment nodig, om een heel systeem weer gezond te maken.. Er ligt een immense kans voor de mensheid om de hoek, een kans om een nieuwe denkwijze op te pakken, evenals haar mogelijkheden voor co-creatie. Maar daarvoor is het nodig dat het oude wordt losgelaten, de oude ‘egoïstische' manier van leven en denken.

Wat betekent dat voor jouw persoonlijke leven?
Wat je ook bouwt op zand, het zal verdwijnen. Maar wanneer je je huis op een solide ondergrond bouwt, op de rotsen van je zieleleven, zal het overleven. Dus laat alles nu gaan wat niet langer waar is, en écht voor jou persoonlijk. En wees niet bevreesd om zaken los te laten. Weet dat het je niet langer dient, zoals tevoor. Overwin je angst voor het onbekende en wees niet bevreesd om in het nieuwe te stappen. Zorg voor weinig ‘bagage', neem niet meer mee, dan je op je schouders kunt dragen.

Leef het licht!
Je hebt feitelijk niet veel nodig. Kijk om je heen, in je huis, kijk naar alles waarvan je eigenlijk zónder kunt. Verkoop het, geef het weg, en kijk eens wat voor gevoel dít je geeft. Begin om simpel te leven; leef in het moment. Wees niet bevreesd over de toekomst, deze zal zich sowieso aandienen. Deze zal je laten zien wat je het beste kunt doen, in het moment, wanneer het nodig is.

Je kunt je toekomst natuurlijk bouwen op weldoordachte plannen en zekerheden. Leef met een open mind en accepteer elke dag, zoals die zich aandient, met al zijn verrassingen. En dan.. Dan zul je je realiseren dat je al die tijd veilig in Gods handen lag. Je hoéft je geen zorgen te maken, gééf je gewoon over en alles zal goed komen. Omdat de wil van God rechtvaardig en genereus is, tenzij je tracht vast te houden aan de oude kastelen, die door jouw zelf-gecreëerde gedachten zijn gemaakt. En wanneer je je overgeeft, zul je de wonderen van het leven ervaren, zoals het allemaal bedoeld is. LEEF, LACH, HEB LIEF EN LAAT AL HET OUDE LOS...

 //

D-Day Europa


When Greece is collapsing financially, it will set in motion a chainreaction of financial breakdowns. Just as Greece was the start of European civilisation, it will also herald the end. The Western civilisation has reached its peak and is now collapsing. It’s end is near, because it has been building its wealth on non-sustainable systems. The financial market is like a pyramid-game; some earn a lot, a few earn much, but the majority has to pay for the few.
Capitalism has been mis-using the assets and capital of underdeveloped countries. Now it will have to pay the price for it, but it is unwilling to do so. Instead people and countries are trying to maintain and protect their wealth and standard of living. People have become lazy and unsatisfied.

It is time the wheel turns, so people find their soul again, and for this the system needs to break down. It is a simple explanation with a huge impact, because it will generate a lot of sorrow and pain. But don’t be alarmed or desperate. Sometimes a painful event is needed for the whole system to become healthy again. There is an immense opportunity for humanity to switch to a new way of thinking and co-creating. But people have to let go of the old, ‘egoistic’ way of living and thinking.

What does this mean for your personal lives?
Whatever you’ve build on sand will disappear. But when you’ve build your house on solid ground, on the rocks of your soul-life, that will persist. So let go of everything that is no longer true and real to you. Don’t be afraid to let go. Just know that it is no longer serving you as it has been. Face your fears of the unknown, and don’t be afraid to step into the new. Make your bagage small; no more then you can carry on your shoulders.

Live light. You don’t need that much, actually. See if there is anything in your house that you can do without. Sell it, give it away, and see how it makes you feel. Start to live simple. Live in the moment. Don’t worry about the future. It will come for sure. It will tell you what to do, in the moment when it is needed.

You can’t build your future on well-thought out plans or securities. Live with an open mind, accepting each day as it comes your way, with al of its surprises. And then, slowly you will realise that you are save in God’s hands all along. You don’t need to worry. Just surrender and all will be well. Because the will of God is benevolent and generous, unless you try to cling to the old castles of your own self created mind. When you surrender you will experience the bliss of life, as it is supposed to be. Live, laugh, love, and let go of the old.

Blessings….Bron: wanttoknow.nl

Voeg toe aan: